Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet

Vállalkozások

Műfüves Pálya

DDOP-3.1.2-12-2013-0012

Szolgáltatások

Bazsonyi Arany Ösztöndíjban részesültek

A 2019/20-as tanévben a Bazsonyi Arany Ösztöndíjban részesültek:

Tóth Tímea
Szentpáli Nikloett
Orbán Anna
Szatmári István
Illés Szabolcs
Vadász Zsolt

A fent felsorolt személyek 90.000 forintos támogatásban részesültek.

Szociális támogatásban részesültek a 2019/20-as tanév során:

Orsós László Márk
Orsós Szonja
Orsós Bálint Viktor 

A Gyulajért Alapítvány 20.000 forintos szociális támogatásban részesítette a fent felsorolt személyeket. 

Bazsonyi Arany Ösztöndíjak, 2016

Bazsonyi Arany Ösztöndíjak átadása, 2016.

 

A Gyulajért Alapítvány kuratóriuma 2016-ban is meghirdette a Bazsony Arany Ösztöndíj-pályázatot, amelyen az elfogadott szabályzat értelmében jó tanuló, de hátrányos helyzetben élő, iskolába járó gyulaji gyerekek indulhattak. Az ösztöndíj-alap 2016-ban 510.000 Ft volt, az Alapítvány kuratóriuma ennyi pénzt osztott ki a pályázó gyerekek, fiatalok között. Összesen 9 érvényes pályázat érkezett be. A kuratórium – kiegészülve a döntésben alapszabály szerint részt vevő Dobos Károlyné polgármesterrel és Lacza Zoltánnéval, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola és Magoncka Óvoda intézményvezetőjével – a pályázók tanulmányi eredményét és szociális helyzetét értékelte a beérkezett információk alapján. A döntés értelmében végül öt pályázó részesült fejenként 90.000 Ft ösztöndíjban, és négy pályázó kapott egyszeri, 15.000 Ft értékű támogatást.

 

Ösztöndíjasok, feltüntetve azt az iskolát és évfolyamot, amelyben az előző tanévben az ösztöndíjra jogosító eredményt elérte:

 

Fehér Melinda

Esterházy Miklós Szakképző Isk.

13/A vendéglátó

Fehér Mihály Dénes

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Ált. Isk. Gyulaj

6. oszt.

Máthé Erzsébet

Perczel Mór Közg. Szak. Bonyhád

10/A

Máthé Zsuzsanna

Pécsi Művészeti Gim. És Szak. Pécs

9/C

Orbán Anna

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Ált. Isk. Gyulaj

8. oszt.

 

Támogatásban részesültek:

 

Orsós Anasztázia

Gandhi Gimnázium Pécs

9/B

Pozsonyi Mária

I. Béla Gimnázium Szekszárd

előkészítő

Vajda Zsuzsanna

Kurd Ált. Isk.

8. oszt.

Fenyő Patrik Péter

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Ált. Isk. Gyulaj

6. oszt.

 

Az ösztöndíjakat 2016. szeptember 18-án, a Bazsonyi Aranyért és édesanyjáért felajánlott szentmise után adtuk át Lacza Zoltánné igazgató asszonnyal és Dobos Károlyné polgármester asszonnyal. Az ünnepi eseményen a Bazsonyi család részéről részt vett Hazai Károly is, Bazsonyi Arany testvérének unokája, aki néhány mondatban gratulált is a megjutalmazott gyermekeknek, és további eredményes tanulásra bíztatta őket. Dr. Balipap Ferencre, a Gyulajért Alapítvány megálmodójára, a kuratórium korábbi elnökére is emlékeztünk az alábbi verssel, hiszen már három éve, hogy Feri nincs velünk:


 

Aki itt volt gyerek…

                (A mindenkori gyulaji fiataloknak)

 

Aki itt volt gyerek,                          felnőttkénr sem lehet

Világban elveszett.                        - Idegyökerezett.

 

Ahhoz színek, szavak,                   arcok, erdők vadak,

Esték, lombok, nyarak                  emléke hű marad.

 

                Keresztelő jeled                              - Gyulaj – hazavezet.

 

Aki itt született,                                              akárhova mehet,

Csillagokba juthat,                          szíve idehúz csak.

 

Ha porból vétetett,                        bárhol porrá lehet,

De harmatos füvek                        csak e földön ejtenek

 

-          Ha innen útrakelt -                 utána könnyeket.

 

A kuratórium elnökeként ezúton is szívből gratulálok a kiváló tanulmányi eredményt elért fiataloknak, és szívből kívánom, hogy végig tudják járni az összes iskolát, amire csak elhivatottságot éreznek. Hálával tartozunk Bazsonyi Arany művésznőnek, hogy felajánlásával lehetővé tette az ösztöndíjak évről-évre történő kiosztását, és nagyon köszönjük a Bazsonyi család töretlen támogatását! Végül nagy köszönettel tartozom Horváthné Glück Editnek, a kuratórium tagjának, aki lebonyolította a pályáztatást, előkészítette a döntést, majd elkészítette a szerződéseket az ösztöndíjak átutalásához.

 

Dr. Németh Nándor, a Gyulajért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Bazsonyi Arany Ösztöndíj

 

BAZSONYI ARANY ÖSZTÖNDÍJ ALAPÍTÁSA,

AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI

ÉS A MŰKÖDTETÉS SZABÁLYAI

(A Gyulajért Alapítvány alapító okiratának melléklete a Bazsonyi Arany Ösztöndíj alapításáról,

adományozásának és működésének szabályozásáról)

Bazsonyi Arany festőművész 2004. május 4-én ajándékozási megállapodást kötött a Gyulajért Alapítvánnyal azzal a céllal, hogy szülőfaluja, Gyulaj község önkormányzatának átadott földtulajdona mindenkori jövedelmét az Alapítvány helyi illetőségű tehetséges, de anyagilag támogatásra szoruló gyermekek tanulmányainak, ill. továbbtanulásának előmozdítására fordítsa. A megállapodás része, hogy az Alapítvány szabályzatot készít az ösztöndíj alapításáról és működtetéséről. Ezt a szabályzatot az Alapítvány – tekintettel a támogatást adó akaratára, valamint a Gyulajért Alapítvány alapító okiratában foglaltakra – a következőkben határozza meg.

A Gyulajért Alapítvány a részére ebből a célból a községi önkormányzat által Bazsonyi Arany földadománya jövedelmeként évente átadott összegből – az adományozó kinyilvánított akaratának megfelelően, a vele kötött megállapodás szerint, az összeg 90%-ának e célra fordításával, pályázati rendszerben működő – Bazsonyi Arany Ösztöndíjat alapít, amit arra méltó tanulóknak évente odaítél. Úgy, hogy a pályázatot elbíráló 3 fős bizottságba az Alapítványt képviselő kuratóriumi elnök (vagy az ő egyik kuratóriumi tag megbízottja) mellett a helyi Általános Iskola és a települési Önkormányzat (előbbi a tantestület, utóbbi a képviselő-testület többségi döntésével) is egy-egy tagot állít. A bíráló bizottság tagjait a küldő testületek évente egy pályázati eljárás lefolytatásának elősegítésére, ill. annak végén a döntés meghozatalára delegálják.

I.

A Bazsonyi Arany Ösztöndíjra olyan gyulaji illetőségű iskolai tanuló pályázhat, ill. a díjban csak az a jelenleg is tanulmányokat folytató fiatal részesülhet, aki a díj odaítélésének évében

a./ a Gyulaji Általános Iskola legalább 5. osztályos tanulója;

b./ vagy középfokon továbbtanul, de az általános iskolát Gyulajon fejezte be, és szülei (eltartói) jelenleg is a faluban laknak;

c./ vagy már felsőfokon tanul, de az általános iskolát Gyulajon végezte, és szülei (eltartói) jelenleg is a faluban laknak.

II.

Az ösztöndíj elnyerésére írásban benyújtandó pályázattal szembeni követelmények:

a/ A Gyulajért Alapítványnak címzett rövid pályázati szöveg megfogalmazása (a család vagy a tanuló részéről), amely

- tartalmazza a tanuló személyi adatait;

- ismerteti a tanuló tanulmányi törekvéseit, esetleg továbbtanulási terveit;

- bemutatja a család szociális körülményeit (családtagok száma, keresők és eltartottak száma, az egy főre eső havi jövedelem összege, stb.);

- röviden indokolja a Bazsonyi Arany Ösztöndíj iránti pályázat benyújtását, a pályázó támogatás-kérését.

b/ A tanuló iskolájának igazolása a pályázó tanulói jogviszonyáról.

c/ Az adott iskola igazolása a tanuló legutóbbi kettő összesített, átlagolt (félévi és/vagy év végi) tanulmányi eredményéről (magatartás és szorgalom jegyek feltűntetésével).

III.

A pályázó tanulmányi eredményével és magatartásával szembeni követelmények:

a/ Általános iskolai tanuló esetében legalább 4-es vagy afeletti tanulmányi eredmény.

b/ Középiskolai tanulónál legalább jórendű, 3.7-es átlagú vagy afeletti eredmény.

c/ Felsőfokon tanulónál legalább 3.5-ös átlag vagy afeletti eredmény.

Mindegyik iskolai kategóriában előnyt jelent az elbírálásnál valamely tantárgy(ak)ból teljesített kimagasló eredmény, vagy tanulmányi verseny(ek)en elért kiváló teljesítmény.

Abban az esetben, ha az iskola a tanuló magatartását érdemjeggyel minősíti, az elbírálásnál ezt is figyelembe kell venni.

IV.

Kiegészítő (eljárási) szabályok:

a.) A Bazsonyi Arany Ösztöndíj évente egyszer kerül átadásra, az anyagi feltételektől függően legalább 2 (kettő) tanuló részére.

b.) Az írásban elkészített, illetve összeállított pályázatot minden év május 30.-ig lehet eljuttatni egy példányban a Gyulajért Alapítvány címére (7227 Gyulaj, Szent Imre tér 1.). Az ünnepélyes eredményhirdetésre szeptember 12-én kerül sor Gyulajon.

c.) Az Ösztöndíj összege általában tanulónként 100.000 (Egyszázezer) Ft, ami a földjövedelmek éves összegétől függően változhat. Tanulónként azonban lehetőleg ne legyen kevesebb 80.000 (Nyolcvanezer) és ne legyen több 150.000 (Egyszáz-ötvenezer) Ft-nál. (Amikor Magyarország áttér az euro pénznemre, ezeket az összegeket e szabályzatban újra meg kell határozni.) Ugyanabban az évben több tanulónak adott ösztöndíj összege csak egyenlő lehet. Az odaítélt ösztöndíj – a Gyulajért Alapítvány és az ösztöndíjat nyert pályázó külön (a kapott támogatás felhasználására ajánlásokat, ill. vállalásokat is tartalmazó) megállapodása alapján – egy összegben és/vagy havi részletekben is folyósítható. A kapott ösztöndíj adózásával kapcsolatban a mindenkori hatályos törvények szerint kell eljárni. Minden ösztöndíj nyertes megkapja az Alapítványtól „A szülőföldről - Bazsonyi Arany és Gyulaj” című ismertető könyv egy példányát is.

d.) Egy iskolatípusban a gyulaji illetőségű tanuló maximum 2 (kettő) alkalommal részesülhet Bazsonyi Arany Ösztöndíjban. (Az újabb elbíráláshoz be kell számolni az előző támogatás felhasználásáról.)

e.) Két egymást követő tanévben általában nem, csak rendkívül kiváló tanulmányi eredmény elérése és emellett a család rendkívül hátrányos szociális helyzetének együttes előfordulása esetén kaphatja meg az ösztöndíjat ugyanaz a tanuló.

f.) Ha egy évben nem érkezik érdemben támogatható pályázat, a rendelkezésre álló összeget – Bazsonyi Arany akaratának megfelelően – a jó tanulmányi eredményt elért, de szociálisan támogatásra szoruló gyulaji gyermekek segélyezésére kell felosztani. Ez esetben az egy jó tanulónak adható segély összege minimum 20.000 (Húszezer), maximum 40.000 (Negyvenezer) Ft lehet.

g.) Ha az ösztöndíjak az adott évben kiadásra kerülnek, akkor szociális szempontok alapján csak a földbérletekből befolyt összeg maradék 10%-a osztható fel, szintén az ösztöndíj-bizottság döntése alapján. A segély iránti kérelmet az igénylők szabadon, az alapítványhoz címzett olyan egyszerű levélben kérhetik, amelyben rászorultságuk tartalmát belátásuk szerint indokolják. A szociális rászorultság alapján adott támogatás összege lehetőleg ne legyen kevesebb tanulónként 10.000 (Tízezer) Ft-nál. Szociális támogatást a fenti 3 iskola kategóriában, szintén az általános iskola 5. osztályától igényelhetnek a gyulaji tanulók; amit – az összes kérelem bírálók általi mérlegelése alapján – akár évente is megkaphatnak.

h.) A Bazsonyi Arany Ösztöndíjat odaítélő bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

Gyulaj, 2005. október 11.

Elfogadta:

a Gyulajért Alapítvány kuratóriuma 2005. október 11-i ülésén

Dr. Balipap Ferenc, Horváthné Glück Edit

kuratórium elnök kuratóriumi titkár

Szentgyörgyi János

a kuratórium tagja